برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر ربیع اله رحمانی

عضو هیات علمی گروه آمار 

معاون آموزشی 

آقای دکتر ربیع اله رحمانی 

ادامه مطلب: آقای دکتر ربیع اله رحمانی

آقای دکتر بابک قصیری

عضو هیات علمی گروه معماری

آقای دکتر بابک قصیری 

ادامه مطلب: آقای دکتر بابک قصیری

آقای دکتر حسن زرآبادی پور

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مشاوره علمی ریاست دانشگاه

آقای دکتر حسن زرآبادی پور 

ادامه مطلب: آقای دکتر حسن زرآبادی پور

آقای دکتر مهدی رحمانی

عضو هیات علمی گروه برق 

آقای دکتر مهدی رحمانی

ادامه مطلب: آقای دکتر مهدی رحمانی

آقای مهندس حامد محمدی جیرنده

عضو هیات علمی گروه برق 

آقای مهندس حامد محمدی جیرنده 

ادامه مطلب: آقای مهندس حامد محمدی جیرنده

خانم دکتر عاطفه سعیدیان

عضو هیات علمی گروه برق 

خانم دکتر عاطفه سعیدیان 

ادامه مطلب: خانم دکتر عاطفه سعیدیان