برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

دروس که در گروه عمومی به حد نصاب نرسیدن

 
کلاسهایی که به علت به حد نصاب نرسیدن در گروه عمومی حذف شده اند به شرح ذیل میباشد
 
اندیشه اسلامی1 آقای دیوسالار
فلسفه اخلاق اسلامی خانم طاهری     دوشنبه 15-13
دانش خانواده خانم نظری     چهارشنبه 12-10
دانش خانواده استاد نامشخص    دوشنبه 17-15
اندیشه اسلامی2 آقای محمدپور    شنبه17-15
ورزش1 خانم کجینه باف      چهارشنبه30/9-8
تربیت بدنی خانم کجینه باف     چهارشنبه 11-30/9
ورزش1 آقای مشتاق       شنبه 14-30/12
ریشه های انقلاب اسلامی آقای میر موید    شنبه 17-15
 
                                                                             واحد آموزش 
                                                                             دانشگاه البرز