برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر حسین اعتمادی

عضو هیات علمی گروه حسابداری

آقای دکتر حسین اعتمادی 

ادامه مطلب: آقای دکتر حسین اعتمادی

آقای محمد علی ناصریان

عضو هیات علمی گروه حسابداری

معاون گروه

آقای محمدعلی ناصریان

ادامه مطلب: آقای محمد علی ناصریان