برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

آقای دکتر حسین اعتمادی

عضو هیات علمی گروه حسابداری

آقای دکتر حسین اعتمادی 

ادامه مطلب: آقای دکتر حسین اعتمادی

آقای محمد علی ناصریان

عضو هیات علمی گروه حسابداری

معاون گروه

آقای محمدعلی ناصریان

ادامه مطلب: آقای محمد علی ناصریان