برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی 

ریاست دانشگاه 

آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

ادامه مطلب: آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

معاون پژوهشی 

آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه 

ادامه مطلب: آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه

آقای دکتر محمد طاهرنیا

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی

معاون گروه 

آقای دکتر محمد طاهرنیا

ادامه مطلب: آقای دکتر محمد طاهرنیا

آقای محسن عسکری

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی

آقای محسن عسکری

ادامه مطلب: آقای محسن عسکری

خانم دکتر شبنم مختارنیا

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی 

خانم دکتر شبنم مختارنیا

ادامه مطلب: خانم دکتر شبنم مختارنیا

خانم پرنیا قمی

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی 

خانم پرنیا قمی

ادامه مطلب: خانم پرنیا قمی

خانم دکتر پرستو کلاهدوزها

عضو هیات علمی گروه عمومی 

خانم پرستو کلاهدوزها 

ادامه مطلب: خانم دکتر پرستو کلاهدوزها