برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

معاونت آموزشی

 جناب آقای دکتر ربیع اله رحمانی  

 عضو هیات علمی و معاون آموزشی

ادامه مطلب: معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

جناب آقای دکتر محمد طاهرنیا 

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی 

ادامه مطلب: معاونت پژوهشی

مدیر کل آموزش

 سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش 

عضو هیات علمی دانشگاه 

میر کل آموزش و مدیرگروه رشته های فنی و حرفه ای 

معاونت دانشجویی

 جناب آقای دکتر حاجی کریمی  

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی                                                                                                                        

معاون اداری مالی

جناب آقای دکتر حسین اعتمادی    

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر بهروز دری    

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

قائم مقام و مشاور ریاست

جناب آقای دکتر بهشتی سرشت           

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل

سرکار خانم دکتر مختارنیا

عضو هیات علمی دانشگاه البرز