برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص ورود به پورتال آموزش

برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس(erp.alborzq.ac.ir) وارد شوید.