برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص ورود به پورتال آموزش

برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس(erp.alborzq.ac.ir) وارد شوید.