برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

کارشناسی ناپیوسته

مراحل ثبت نام دانشجویان

مدارک لازم جهت ثبت نام

 فهرست واریزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

 آدرس و شماره تماس دانشگاه