برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

راهنمای دانشجویان جهت تدوین رساله پژوهشی و دفاع

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
 
کلیه دانشجویان می توانند جهت تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن کتاب درآمدیی بر روش پژوهش علمی را از پایگاه اینترنتی WWW.MEIDANCHI.IR به صورت رایگان دانلود نموده و استفاده نمایند.