برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

تاریخچه دانشگاه

 

دانشگاه   البرز در مهرماه سال 1383 با مجوز شماره 22/7497 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان قزوين و در شهر محمديه تأسيس گرديد. هدف اصلي اين دانشگاه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به جوانان علمدوست کشور اسلامي ايران ميباشد.

دانشگاه  البرز در استان قزوين، شهرستان البرز و در شهر محمديه واقع شده است.

همجواري با اتوبان کرج - قزوين از مزاياي اين مؤسسه ميباشد و رفت و آمد دانشجويان غير بومي را که 80 درصد از دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل ميدهند تسهيل نموده است.

اعضاي هيأت مؤسس اين دانشگاه را 7 نفر از اساتيد سرشناس که از اعضاي هيأت علمي رسمي وزارت علوم و دانشگاههاي تهران هستند تشکيل ميدهند؛ اين افراد با بهرهگيري از علم و تجربه حاصل از سالها فعاليت علمي و مديريتي و پژوهشي خود توانستهاند گامهايي مؤثر در توسعه روزافزون اين دانشگاه بردارند. بگونهاي که اين دانشگاه در مدت 10 سال از دو رشته کارداني به چهار دانشکده و تعداد 55 ورودي در مقاطع مختلف ارتقا يافته است

اعضاي هيأت امناي دانشگاه عبارتند از آقاي دکتر اسداله آسرايي، آقاي دکتر بهروز دري، حجت الاسلام و المسلمين آقاي مجتب الهیان، آقاي سيد احمد حسيني، آقاي دکتر سيد مرتضي نوربخش، آقاي دکتر محمد مولائی دهکردی و آقاي دکتر داوری و آقای دکترآقاگل زاده سیلاخور

دانشگاه البرز  با 180 نفر دانشجو در رشتههاي حسابداري و مديريت صنعتي در مقطع کارداني در مهرماه 1383 آغاز به کار نمود و در حال حاضر پس از مدت 14 سال در رشته هاي زير دانشجو ميپذيرد: 

 

 

1   

23

4

                                                                               

   در حال حاضر تعداد 4309 نفر دانشجو در دانشگاه  البرز مشغول به تحصيل هستند و تاکنون 3103 نفر دانشآموخته از اين دانشگاه  فارغالتحصيل شدهاند.

 

فضاهاي فيزيکي دانشگاه  البرز شامل هفت بخش است:

 

-         مرکزي (ساختمان اصلي و پرديس دانشکده فني)،

 

-         پرديس شهرک دانشگاهي آبيک،

 

-         مرکز رشد، فناوري و مرکز پژوهشي دانشگاه واقع در شهرک صنعتي آبيک

 

-         خوابگاه دانشگاه

 

-         فضاهاي آزمايشگاهي و کارگاهي

 

-         فضاهاي ورزشي (سالن هاي ورزشي که به صورت استيجاري در اختيار دانشگاه قرار گرفته است)

 

-         فضاهاي تحقيقاتي