برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی

فهرست مشخصات مدیران گروه های آموزشی در دانشکده تحصیلات تکمیلی 

فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی (کاردانی و کارشناسی )